Prawo jazdy to dokument uprawniający do kierowania pojazdami na drogach publicznych. W Polsce obowiązuje system kategorii prawa jazdy, które określają rodzaj pojazdów, którymi można kierować. Aby uzyskać prawo jazdy, należy zdać państwowy egzamin przeprowadzany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD).

Kategorie prawa jazdy

Istnieje wiele różnych kategorii prawa jazdy, z których najpopularniejsze to:

 • Kategoria AM: Uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim. Minimalny wiek to 14 lat.
 • Kategoria A1: Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności do 125 cm3 i mocy nie większej niż 11 kW. Minimalny wiek to 16 lat.
 • Kategoria A2: Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nie większej niż 35 kW. Minimalny wiek to 18 lat.
 • Kategoria A: Uprawnia do kierowania motocyklem bez żadnych ograniczeń. Minimalny wiek to 24 lata (lub 20 lat, jeśli posiadacz prawa jazdy kategorii A2 przez 2 lata).
 • Kategoria B: Uprawnia do kierowania samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Minimalny wiek to 18 lat.
 • Kategoria C: Uprawnia do kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Minimalny wiek to 21 lat.
 • Kategoria D: Uprawnia do kierowania autobusem. Minimalny wiek to 24 lata.

Oprócz wyżej wymienionych kategorii istnieją również inne, mniej popularne kategorie, takie jak T (traktor) i H (motocykl zabytkowy).

Proces uzyskiwania prawa jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy, należy wykonać następujące kroki:

 1. Złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy w urzędzie miasta lub gminy. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie, kserokopię dowodu osobistego oraz opłatę.
 2. Uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w WORD. PKK jest elektronicznym systemem, który monitoruje cały proces uzyskiwania prawa jazdy.
 3. Zapisać się do szkoły jazdy i ukończyć kurs teoretyczny i praktyczny. Kurs teoretyczny obejmuje m.in. przepisy ruchu drogowego, zasady bezpieczeństwa jazdy i pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs praktyczny obejmuje naukę jazdy pojazdem w warunkach rzeczywistych.
 4. Zdać egzamin państwowy w WORD. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa jazdy. Część praktyczna to egzamin z jazdy pojazdem w warunkach rzeczywistych.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B składa się z 75 pytań, na które należy udzielić poprawnych odpowiedzi w ciągu 60 minut. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 68% punktów. Pytania egzaminacyjne obejmują m.in.:

 • Zasady ruchu drogowego
 • Oznakowanie dróg
 • Sygnały świetlne i dźwiękowe
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Przed egzaminem teoretycznym warto zapoznać się z testami egzaminacyjnymi dostępnymi w internecie lub w szkołach jazdy.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B trwa około 30 minut i obejmuje następujące elementy:

 • Jazda po mieście
 • Jazda po drodze poza obszarem zabudowanym
 • Manewrowanie pojazdem na placu manewrowym

Egzaminator ocenia umiejętność kandydata do bezpiecznego i płynnego prowadzenia pojazdu w różnych warunkach drogowych.

Dodatkowe informacje

Osoby, które posiadają prawo jazdy innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), mogą wnioskować o wymianę prawa jazdy na polskie. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy i przedstawić następujące dokumenty:

 • Ważne prawo jazdy innej kategorii
 • Tłumaczenie prawa jazdy na język polski
 • Zdjęcie
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Opłatę

Należy pamiętać, że wymiana prawa jazdy nie jest obowiązkowa. Można nadal używać swojego zagranicznego prawa jazdy na terytorium Polski, jednak w niektórych sytuacjach, np. podczas kontroli drogowej, może być konieczne okazanie tłumaczenia.

Osoby, które utraciły prawo jazdy, mogą wyrobić duplikat. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy i przedstawić następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Zdjęcie
 • Opłatę

Duplikat prawa jazdy zostanie wydany w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Uprawnienia i obowiązki kierowcy

Posiadacz prawa jazdy ma prawo do kierowania pojazdami w kategorii, dla której zostało ono wydane. Ma również obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego, stosowania się do poleceń wydawanych przez policję oraz dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

Kierowca ma również obowiązek posiadania przy sobie podczas jazdy:

 • Ważnego prawa jazdy
 • Dowodu osobistego
 • Dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Ubezpieczenia OC pojazdu

W przypadku niektórych kategorii prawa jazdy, np. C i D, może być również wymagane posiadanie karty kwalifikacji kierowcy.

Prawo jazdy to dokument, który daje wiele możliwości, ale wiąże się również z dużą odpowiedzialnością. Ważne jest, aby przed uzyskaniem prawa jazdy dokładnie zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i zasadami bezpiecznej jazdy. Należy również pamiętać, że posiadanie prawa jazdy to nie tylko przywilej, ale i obowiązek.

Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prawa jazdy, zachęcam do kontaktu z urzędem miasta lub gminy lub Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.